Zoeken

      Registreer  

1 Korintiërs 12
12 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 13 Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. 14 Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. … 18 God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. ...  27 Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.
 
Onze gemeente is een grote levende gemeente. In de 1e brief van Paulus aan de Korintiërs kun je lezen dat wij een levend lichaam zijn met Christus als hoofd. Om dit handen en voeten te geven zijn wij een gemeente van groeigroepen. Op deze webpagina kan je lezen wat dit inhoud en hoe we hier invulling aan geven.

- Groeigroep informatie

Wat is een groeigroep?
Een groeigroep bestaat uit een aantal gezinnen, stellen of alleenstaanden die bij voorkeur bij elkaar in de buurt wonen. De leden van een groeigroep geven Gods liefde door aan elkaar en anderen. Ze zien naar elkaar om, zorgen voor elkaar met woord en daad, bemoedigen elkaar, bouwen elkaar op en wijzen elkaar zo nodig terecht. Lief en leed wordt gedeeld. Binnen de groeigroep is ruimte voor gezelligheid, gezamenlijk gebed, gesprek over de praktijk van Christus volgen elke dag en nog veel meer. Zo willen we groeien in liefde voor God, liefde voor elkaar en liefde voor mensen buiten onze groep en buiten de kerk.

Voor wie is de groeigroep bedoeld?
De groeigroepen zijn voor iedereen in de gemeente. Onze gemeente heeft er voor gekozen om opgedeeld te zijn in wijken en verder onder verdeeld in groeigroepen. Ieder adres is of wordt ingedeeld in een groeigroep. Kinderen horen bij de groeigroep van hun ouders, tot ze 18 jaar zijn. Daarna worden ze zelf ingedeeld. Dit kan in dezelfde groep zijn als die van hun ouders, of in een andere groep, afhankelijk van zijn of haar voorkeur.

Hoe is een groeigroep samengesteld?
Omdat groeigroepen bij elkaar komen in de huizen van de leden, moet de groep niet te groot zijn. Ook het zorgen voor en omzien naar elkaar werkt het beste als de groep niet te groot is. In de praktijk betekent dit, dat een groep bestaat uit ongeveer 10 tot 15 volwassenen. De groep moet bij voorkeur samengesteld zijn uit mensen van verschillende leeftijden en met verschillende gezinssamenstellingen. Een groep bestaat uit gezonde, actief aan het gemeenteleven deelnemende leden met daarnaast in de meeste gevallen ook een aantal hulp- of zorgbehoevende leden. Of leden die niet/ of niet erg actief zijn, of zelfs aan de rand van de gemeente leven. Juist voor deze mensen is het belangrijk dat er mensen zijn die naar hen omzien en hen niet vergeten. Op die manier mag Gods liefde aan hen getoond worden.

Waarom zijn er groeigroepen?
In een gemeente, die zo groot is als die van ons, is het gemakkelijk om mensen te vergeten of over het hoofd te zien. En dat terwijl God ons opdraagt voor elkaar te zorgen. Om die zorg voor elkaar beter te kunnen delen en te zorgen dat iedereen mensen om zich heen heeft, werken we met groeigroepen. De groeigroep is een gemeente in het klein waar iedereen verantwoordelijk is voor elkaar. Overzichtelijk en dichtbij.

Wat wordt er van mij verwacht?
Dat je als onderdeel van Christus gemeente meedraait in een overzichtelijke groep; de groeigroep. Als gelovigen zijn we van elkaar afhankelijk en hebben we verantwoordelijkheid voor elkaar. Als iemand niet mee doet of mee kan doen, mist die persoon het contact in een levende gemeente. Door tijd te investeren en aandacht aan elkaar te geven kan en mag een groep groeien in geloof.

Hoe regelmatig komt de groeigroep bij elkaar?
Dat is iets wat een groeigroep zelf invult, hierbij is het belangrijk dat er een balans kan worden gevonden naast alle drukte van alledaagse activiteiten en tijd voor elkaar en geloofsgroei. Hierbij mag in gedachte worden gehouden dat we niet alleen een gemeenschap zijn op zondag, maar ook doordeweeks.

 

- Mensen taken

Wat is een groeigroep leider?
Als groeigroepleider ben je het aanspreekpunt van en voor de groep. Dat wil niet zeggen dat een groeigroepleider alle taken zelf moet uitvoeren. Het is goed om binnen de groep afspraken te maken over de taakverdeling. Zo kan iedereen zijn of haar talenten in de groep gebruiken. Zorg ervoor dat alle taken worden verdeeld, dus ook het bezoeken van bijvoorbeeld zorgadressen. Een groeigroepleider heeft regelmatig contact met de ouderling/diaken, dit kan voort komen doordat de ouderling/ diaken contact opneemt, maar de groeigroepleider kan natuurlijk zelf ook contact opnemen.

Wat kan ik verwachten van de ouderling / diaken (samen het wijkteam)?
Ouderling:
• Oefent het specifiek ambtelijke toezicht uit op de gemeenteleden.
• Is in geval van crisispastoraat 1e aanspreekpunt, dus bijv. bij geloofsproblemen, kerkverlating, psychische nood, echtscheiding.
• Houd nauw contact met de groepsleiders om het reilen en zeilen van de groepen in zijn wijk in de gaten te houden (in ieder geval 4 keer per jaar).
• Stimuleert de groepsleiders en ondersteunt hen met name bij vraagstukken op het pastorale vlak.
• Houd ook voeling met de groeigroepen zelf, bijv. door te participeren, één en ander in overleg met de betreffende groepsleiders.
• Belegt meerdere keren per jaar een gezamenlijk overleg met groepsleiders uit zijn wijk.
• Woont indien mogelijk speciale groeigroep activiteiten bij.
• Bezoekt in situaties van geboorte, huwelijk en sterfgeval de betrokken personen, en bezoekt ook nieuw binnengekomen gemeenteleden.
• Organiseert de indeling van (nieuwe) gemeenteleden en is aanspreekpunt voor gevallen waarin gesproken moet worden over herindeling.

Diaken:
• Roept op tot dienstbetoon en barmhartigheidwerk.
• Coördineert het zorgen voor elkaar binnen de gemeente en probeert daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de structuur van groeigroepen.
• Helpt gemeenteleden op de weg van hulpverlening (financieel, sociaal, maatschappelijk).
• Stemt met groepsleiders het bezoekwerk bij zorgadressen af.

Wat is de TCG (Toerusting Commissie Groeigroepen)?
De TCG houdt zich bezig met zaken als toerusting, advisering, coaching, het ontwikkelen van materialen en allerlei zaken op het gebied van de organisatie van groeigroepen. Hierbij richt de TCG zich op de groeigroepen, groeigroepleiders en ambtsdragers (wijkteam). De TCG, met ondersteuning van gemeenteleden met specifieke gaven/ vaardigheden, heeft de verschillende taken:
• Coaching en ondersteuning van de groeigroepleiders. Regelmatig face to face contact of telefonisch. Iemand waarbij je terecht kunt voor vragen en waar je alles betreft de groeigroep mee kunt bespreken.
• Ondersteuning van de ambtsdragers (wijkteam). Nieuwe ambtsdragers bekend maken met de werkwijze. Ondersteunen van contact tussen ambtsdrager en groeigroepleiders. Stimuleren van contact tussen groeigroepen(leiders) en ambtsdragers.
• Toerusting(avonden) voor groeigroepleiders organiseren waarbij wordt ingegaan op dingen die spelen in de groeigroepen (bijv. opkomst, gesprek leiden, taakverdeling) en hulp bij voorbereiding op groeigroepbijeenkomst over het kerkelijk jaarthema (door bijvoorbeeld een werkvorm door te nemen).
• Cursus geestelijk leiderschap organiseren voor groeigroepleiders en andere gemeenteleden (deze heeft in 2012 gedraaid). In de cursus is aandacht voor geestelijk leiderschap in de groeigroep en de visie hierop. Daarbij komen de volgende thema’s aan bod: geestelijk leider, geestelijk manager en geestelijk coach.
• Informatie verstrekken over groeigroepen en alles wat er mee te maken heeft, onder andere via deze webpagina.

 

- Vragen en antwoorden voor groeigroepleden

Hoe wordt je ingedeeld?
Het wijkteam deelt gemeenteleden in. Dit gebeurt bij voorkeur geografisch, dat wil zeggen in een groep bij jou in de buurt. Maar als het beter is voor de groep of voor jezelf, kun je ook ingedeeld worden in een groep wat verder van huis.

Ik ben nieuw in de gemeente. Hoe word ik lid van een groeigroep?
Iedereen die nieuw binnenkomt in de gemeente wordt ingedeeld in een groep. We proberen dit zo snel mogelijk te doen, maar dat lukt niet altijd. Mocht je na twee maanden nog niets hebben gehoord, neem dan contact op met je wijkteam.

Ik ben lid van de gemeente maar ben niet ingedeeld in een groeigroep. Wat moet ik doen?
Als je lid bent van onze gemeente (langer dan 2 maanden), of je bent al een tijdje geleden 18 jaar geworden en je bent nog niet ingedeeld in een groeigroep, neem dan contact op met je wijkteam, zij zullen je dan zo snel mogelijk alsnog indelen.

Ik ga verhuizen en blijf lid van de gemeente. Wordt ik ingedeeld in een andere groeigroep?
Als je binnen de gemeente verhuist, kun je worden ingedeeld in een groeigroep in de buurt van je nieuwe woonplek. Als je dit (eerst) niet wilt, kun je dat aangeven aan je wijkteam. Mocht je later toch willen veranderen van groep, dat kan je dit alsnog aangeven.

Ik wil graag in een andere groep. Kan dat?
Als je om een goede reden graag in een andere groep wilt worden ingedeeld, kan dat natuurlijk. Neem contact op met je eigen ouderling of diaken.

 

- Vragen en antwoorden voor groeigroepleiders

Wat kun je als groeigroep samen doen?

De groeigroep draait op en om wederzijdse afhankelijkheid: in het geloof en het omzien naar elkaar hebben we onze broers en zussen nodig. Omzien naar elkaar en een band opbouwen kan op veel verschillende manieren. Een band opbouwen hoeft niet altijd in groepsverband, zolang je ook verbinding houd met de groep. Juist 1 op 1 of in een kleiner groepje kun je soms dichter bij elkaar komen. Een greep uit ideeën die je samen kan doen als groeigroep om dichter bij elkaar en bij God te komen:

  • samen bidden,
  • bijbelstudie,
  • samen zingen en/ of muziek maken,
  • wandelen,
  • samen iets creatiefs maken,
  • samen eten,
  • elkaar bezoeken,
  • samen sporten of een gezelschapsspel doen,
  • iets doen voor een ander (bijvoorbeeld een Presentklus),
  • bedenken wat je voor je wijk / buurt kunt doen en dat dan ook gaan doen.

Wat voor afspraken kun je maken binnen de groeigroep? En hoe?

Allereerst is het belangrijk om af te spreken hoe de groep naar elkaar kan omzien en samen kan groeien in geloof. Dit is een brede opdracht die je op veel verschillende manieren samen kan vorm geven. Aan het begin van een seizoen is het goed om de verschillende verwachtingen die er leven in de groep op elkaar af te stemmen. Spreek af wat je wilt doen in het komend seizoen. Houd hierbij rekening met elkaar en elkaars manieren van geloven. Daarnaast is het belangrijk dat de taken eerlijk verdeeld worden; een groeigroepleider hoeft in principe niet meer te doen dan aan te sturen op groei naar elkaar en God.

Hoe houdt je de groeigroep levendig?

Gods Geest wil in de gemeente werken en ieders gaven en talenten aanspreken. Als we ruimte bieden aan de verschillende manieren waarop de Geest werkt door mensen, kunnen we samen blijven groeien naar elkaar en naar God. Een groeigroep kan alleen levendig blijven als er tijd in wordt geïnvesteerd. Omzien naar elkaar en elkaars geloof kan alleen als we elkaar af en toe zien, als we samen activiteiten ondernemen, samen bidden en genieten van dat wat God ons schenkt.

Hoe kan je omgaan met verschillen tussen jong en oud?

In een groeigroep heb je verschillen. Jong en oud zijn aan elkaar gegeven in een groeigroep. Het enthousiasme van jongeren kan ouderen helpen, zoals de levenservaring van ouderen jongeren kan helpen. (H)erken dat er verschillen mogen zijn, dat met het ouder worden veranderen moeilijker wordt, geef elkaar de ruimte en leer van elkaar. Zoek waar raakvlakken zijn en waarin je naar elkaar en naar God toe kan groeien.

Hoe gaan we om met verschillende meningen in een groep?

Verschil in wat we als mensen vinden en geloven is een belangrijk iets om over te praten en te toetsen aan de bijbel. Een groeigroep kan samen op grond van Gods woord en Geest naar elkaar toe groeien en de waarheid vinden in Jezus. Maar wanneer de verschillende meningen gaan over geloofsuitingen mogen verschillen bestaan. De een vind een psalm mooi, de ander vind een lied uit de liedbundel of opwekkingslied mooier. Ieder lid geeft, leeft en beleefd zijn geloof op een andere manier. Kijk maar naar de verschillende activiteiten die een groeigroep kan gebruiken om samen te groeien in geloof en een band op te bouwen.

  Dat is een menu

Hulp nodig bij het aanmaken van een artikel?